Uudet säännöt ovat hyväksytty ja voimassa 25.09.20, alkaen.

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Nuffield - Leyland Club Finland ry, sen kotipaikka on Ilomantsin kunta ja toimialueena koko Suomi.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia vanhojen traktoreiden ja koneiden harrastajien yhdyssiteenä, edistää erityisesti Nuffield ja Leyland merkkisten traktoreiden kunnostamista, entistämistä ja säilyttämistä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää toiminnallisia tapahtumia, retkiä, neuvontaa, auttaa jäseniään varaosien hankinnassa ja luo kansainvälisiä yhteyksiä alan järjestöihin ja toimimalla muilla samantapaisilla tavoilla.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan, sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3§ Jäsenyys

1. Varsinaiset jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi ja joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.

2. Kannattajajäsen

Kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön, ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa ja hyväksyy sen tarkoituksen.

3. Kunniajäsen

Yhdistyksen yleinen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on ollut pitkään ja aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnassa.

4. Kunniapuheenjohtaja

Yhdistyksen yleinen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on toiminut usean peräkkäisen puheenjohtajakauden yhdistyksen puheenjohtajana.

Kunniajäsenet ja kunniapuheenjohtaja ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistyksen jäseniltä perittävän liittymismaksun, vuotuisen jäsen- ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Jäsenmaksu on suoritettava hallituksen määräämänä aikana

6§ Hallitus

Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu kahdeksi (2) toimikaudeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, sekä 4 - 8 kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista vuosittain puolet on erovuorossa. Jäsenten erovuorot määrätään ensin arvan, sitten vuoron mukaan.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8§ Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus, sekä muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset, kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kuukautta ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, joko lähettämällä kutsu kirjallisena, sähköpostilla tai puhelimitse kullekin yhdistyksen jäsenelle. Lisäksi kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla www.nuhvi.fi

11§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös, hallituksen  vuosikertomus ja
tilintarkastajien lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.

8. Päätetään hallituksenjäsenten määrästä.

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.

10.Valitaan varsinainen toiminnantarkastaja ja yksi vara toiminnantarkastaja.

11 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

           12. Muut kokouksessa esille tulevat asiat.

Käsitellään muut, ei kokouskutsussa mainitut asiat, jotka kokous katsoo kiireelliseksi vähintään ¾ määräenemmistöllä annetuista äänistä ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Kokouskutsu

Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle siten kuin säännöissä on määrätty. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka.

Jos kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos kokoukseen postitse tai teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua.

 

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen yleisessä kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan yhdistyksen purkamisesta päättävä kokous määrää tavan, jolla varat käytetään yhdistyksen toimintaan läheisesti liittyvän tarkoituksen edistämiseksi.

13§ Lain säännökset

Niissä kohdin, joista näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.