1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Nuffield - Leyland Club Finland, sen kotipaikka on Ilomantsin kunta ja toimialueena koko Suomi.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia vanhojen traktoreiden ja koneiden harrastajien yhdyssiteenä, edistää erityisesti Nuffield ja Leyland merkkisten traktoreiden kunnostamista, entistämistä ja säilyttämistä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää toiminnallisia tapahtumia, retkiä, neuvontaa, auttaa jäseniään varaosien hankinnassa ja luo kansainvälisiä yhteyksiä alan järjestöihin ja toimimalla muilla samantapaisilla tavoilla.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan, sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3§ Jäsenet

Yhdistykseen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä henkilöt jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä yksityiset henkilöt ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset ja kannatus-jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on toiminnallaan huomattavasti vahingoittanut yhdistyksen toimintaa.

4§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistyksen jäseniltä perittävän liittymismaksun, vuotuisen jäsen- ja kannatusjäsen maksun suuruudesta päättää vuosikokous.

5§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, ja 4-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

7§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus, sekä muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

8§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kuukautta ja viimeistään seitsemän(7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä toisin määrätä,
1. se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
2. Äänten mennessä tasan se mielipide jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa kuitenkin arpa.
3. Sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä.

10§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus;

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;

5. esitetään tilinpäätös, hallituksen  vuosikertomus ja
tilintarkastajien lausunto;

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus;

8. päätetään hallituksenjäsenten määrästä;

9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;

10. valitaan varsinainen ja yksi varatilintarkastaja;

11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

11§ Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan yhdistyksen purkamisesta päättävä kokous määrää tavan, jolla varat käytetään yhdistyksen toimintaan läheisesti liittyvän tarkoituksen edistämiseen.

12§ Muilta osin noudatetaan lakia yhdistyksistä